دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

Pre_IELTS_2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

pre_IELTS_3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre_IELTS_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Speaking_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

Speaking_2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

Speaking_3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

Speaking_4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

فشرده 2 ترم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

فشرده 4 ترم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 72

جزئیات دوره و ثبت نام

فشرده 6 ترم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 98

جزئیات دوره و ثبت نام

PRV_1

PRV_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS_PLUS_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_3_A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_3_B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_3_C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_3_D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_4_A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_4_B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_4_C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic_4_D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger-A1-1_A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger-A1_1_B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A1-1_C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A-1-1_D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A-2-1-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B1-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B2-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A1-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_A2-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Nuevo Prisma_A_1_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Nuevo Prisma_A_1_2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Nuevo Prisma_A_1_3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Nuevo Prisma_A_1_4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Russian_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Workshop_IELTS_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Arabic-1

Arabic-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

LPR

Pilotage

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speaking Espresso

Speaking Espresso

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Espresso2-C

Espresso2-C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Espresso2-B

Espresso2-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Espresso1-B

Espresso1-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Espresso2-A

Espresso2-A

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Espresso1-A

Espresso1-A

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teenager China

Teenager China

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

HSK1-B

HSK1-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Listening HSK1&2

Listening HSK1&2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HSK2-B

HSK2-B

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HSK2-A

HSK2-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

HSK1-A

HSK1-A

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-4

A2-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-3

A2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-2

A2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-1

A2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-4

A1-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-3

A1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-2

A1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-1

A1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B2-4

B2-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B2-3

B2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B2-2

B2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B2-1

B2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-4

B1-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-3

B1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-2

B1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-1

B1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Intensive AF

Intensive AF

مدت: 3456 ساعت

تعداد جلسه: 288

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-5D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-4D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF_4A

AF_4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF_3A

AF_3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF_2B

AF_2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF_2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF-1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF_1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AF_1A

AF_1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF_Starter_C

AEF_Starter_C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF_Starter_B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF_Starter_A

AEF_Starter_A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 1-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 2-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Hitit 2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره اساتید آموزشگاه (TTT)

ED-Teachers TTT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS TTC

IELTS TTC

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

HU_3

HU_3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HU-2

HU-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Headway upper

HU-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Headway upper_A

Headway upper_A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FD-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FD-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FD-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre_IELTS_7

Pre_IELTS_7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre_IELTS_6

Pre_IELTS_6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre_IELTS_5

Pre_IELTS_5

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre_IELTS_4

Pre_IELTS_4

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Intensive AF

Intensive AF

مدت: 3456 ساعت

تعداد جلسه: 288

جزئیات دوره و ثبت نام

ّFirst 1A

Children and young learners

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Free Discussion

Free Discussion

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Listening&Reading

Listening&Reading

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ٌ Writing IELTS

Writing IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Omidvar-Writing

Omidvar-Writing

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Omidvar-Listening

Omidvar-Listening

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Omidvar-Speaking

Omidvar-Speaking

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Omidvar-Reading

Omidvar-Reading

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS_ Foundation

IELTS_ Foundation

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B-2-2 VIP

Ger_B-2-2 VIP

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B-1+ Konversition

Ger_B-1+ Konversition

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Konversationkurs

Konversationkurs

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B1_6

Ger_B1_6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 VIP

B2 VIP

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رشته پرستاری و پزشکی(دوره سوم)

رشته پرستاری و پزشکی(دوره سوم)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Ger_B1-5

Ger_B1-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره ترمیک کودکان

دوره ترمیک کودکان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

رشته پرستاری و پزشکی(دوره دوم)

رشته پرستاری و پزشکی(دوره دوم)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

10جلسه اول دوره کودکان

10جلسه اول دوره کودکان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون جامع A2

آزمون جامع A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره گرامر طلایی A2 و B1

دوره گرامر طلایی A2 و B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره گرامر طلایی سطح A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

رشته پرستاری و پزشکی

رشته پرستاری و پزشکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Filmworkshop

Filmworkshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

GermanyA1.1

GermanyA1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه آموزشی فیلم آلمانی (جمعه)

German Film Workshop (Friday)

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

+A.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Nuevo Prisma_A_2_1

Nuevo Prisma_A_2_1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Russian_2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی_2

Russian_2

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

آقای حاج جعفری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آقای امیدوار خصوصی

Mr Omidvar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خانم مقدم خصوصی

Mrs Moghaddam Tutring

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه زبان فردای سبز کویر واحد حمزه